REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW

Rozdział I
Definicje


1. Operator – zarządzający serwisem www.bilety.hala.koszalin.pl – Zarząd Obiektów Sportowych z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jedności 4, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000059283 NIP: 669-050-48-61, REGON: 330241018 lub inny podmiot wskazany przez Zarząd Obiektów Sportowych. Kapitał zakładowy w całości opłacony 47 800 000,00 złotych.
2. Impreza masowa – każde zorganizowane widowisko skierowane do publiczności, która odbywa się w danym dniu i o danej godzinie;
3. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów.
4. Użytkownik – każda osoba, która ukończyła trzynaście lat, nie podlega ograniczeniom zdolności do czynności prawnych wynikającym z czynników innych niż wiek i wykorzystuje system do dokonania rezerwacji w celu późniejszego nabycia biletów;
5. Karnet – Bilet sezonowy z indywidualnym numerem oraz kodem kreskowym, ważny na jedną rundę sezonu.
6. Bilet – materialne lub niematerialne i jedyne potwierdzenie nabytego prawa wynikającego z umowy kupna-sprzedaży; jest to także uproszczone oznaczenie całokształtu procesu rezerwacji, zapłaty i dystrybucji praw do wybranego przez użytkownika miejsca na imprezie masowej; wejście na imprezę masową jest możliwe wyłącznie za okazaniem ważnego biletu;
7. Karta Kibica – identyfikator Kibica zawierający imię, nazwisko, PESEL. Jest dokumentem służącym do identyfikacji Kibica i wejścia na obiekt po wykupieniu jednorazowego lub wielokrotnego uprawnienia do wejścia – jest nośnikiem elektronicznym Biletu lub Karnetu.
8. Organizator - osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem praw do imprezy masowej i realizująca to prawo samodzielnie bądź poprzez inne osoby fizyczne lub prawne, które w jej imieniu zajmują się organizowaniem imprezy masowej.

 

 

Rozdział II
Postanowienia ogólne

 

1. Elektroniczny Serwis Sprzedaży Biletów i Karnetów jest systemem prowadzonym przez Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie w celu dystrybucji Biletów, Karnetów i Kart Kibica na potrzeby imprez masowych.
2. Sprzedaż karnetów lub biletów w Systemie prowadzi Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie. Zakup Biletu, Karnetu oraz korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a operatorem zostaje zawarta
w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu, Karnetu bądź Karty Kibica zawierającego imię, nazwisko i PESEL osoby, na rzecz, której Bilet/Karnet lub Karta Kibica zostały nabyte lub potwierdzenia doładowania Karty Kibica. Za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy właściciela serwisu, bądź uiszczenia zapłaty w punkcie sprzedającym Bilety/Karnety. Potwierdzenie dokonania transakcji za pośrednictwem www.bilety.koszalin.pl jest dostępne w zakładce TWOJE ZAKUPY w profilu nabywcy w serwisie.
4. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika z potwierdzeniem złożenia zamówienia Biletu / Karnetu/ Karty Kibica, zawierająca imię i nazwisko osoby, na rzecz której Bilet / Karnet / Karta Kibica zostały nabyte oraz przypisane zostało miejsce.
5. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów, Karnetów.
6. Bilet, Karnet lub Karta Kibica jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego dokumentu.
7. Karnetu, Biletu i Karty Kibica nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.
8. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz
oświadcza, że zapoznał się z regulaminem miejsca, na którym odbywa się wydarzenie (regulaminem imprezy masowej).
9. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców wyłącznie w celu zakupu Biletu, karnetu lub wyrobienia (wymiany) Karty Kibica bądź założenia profilu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
11. Karnetów lub Biletów nie sprzedaje się osobom:
a) Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;
b) Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
c) Wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.
12. Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z.o.o w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą.

 

 

Rozdział III
Ogólne zasady sprzedaży Karnetów, Biletów i Kart Kibica w Systemie

 

1. Serwis sprzedaży online na stronie www.bilety.hala.koszalin.pl. jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów na widowiska.
2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży online przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. (z siedzibą w Poznaniu ul. Marcelińska 90). Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.
3. Do każdej transakcji zakupu Biletu, Karnetu lub Karty Kibica w Internecie wliczona jest opłata manipulacyjna.
4. W przypadku Klientów niezarejestrowanych w bazie systemu, wymagane jest przynajmniej jednokrotne osobiste stawiennictwo w punkcie sprzedaży w celu wypełniania wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (Dz. U. nr 62. Poz. 504) zweryfikowania tożsamości (dot. tylko meczów piłki nożnej).
5. W celu dokonania zakupu należy zarejestrować się w systemie.
6. Jeden Kibic może zarejestrować w Systemie innego Kibica, pod warunkiem, że zna jego wszystkie dane (w tym adres e-mail niezbędny do aktywacji konta). Rejestrujący tym samym bierze odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych.
7. Na jednego zarejestrowanego użytkownika przypada określona liczba Karnetów i Biletów na dane wydarzenie (określa Regulamin Organizatora).
8. Każda umowa rejestrowana jest w systemie.
9. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety i karnety pozostają własnością do momentu odnotowania płatności na rachunku operatora systemu.
10. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 5 godzin.
W przypadku braku wpłaty w określonym terminie system zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu lub karnetu zwolnione.
11. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi wydrukowany z zakładki „TWOJE ZAKUPY” Bilet, Karnet lub potwierdzenie dokonania transakcji.
12. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej.
13. Kupujący zobowiązany jest skontrolować Bilet lub Karnet niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: zgodności danych osobowych, sektora i miejsca.
14. Harmonogram sprzedaży Karnetów i Biletów określa Organizator.
15. Obowiązujący cennik Biletów, Karnetów znajdują się na stronie www.bilety.hala..koszalin.pl
16. Szczegółowy regulamin oraz procedura wydawania (wymiany) Kart Kibica została określona w odrębnym dokumencie dostępnym na stronie Organizatora oraz w serwisie www.bilety.hala.koszalin.pl
17. Uwagi i zapytania prosimy kierować na adres ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub tel. 94 343 61 43).

 

Rozdział IV
Rejestracja w systemie

 

1. W celu dokonania jakiejkolwiek transakcji w serwisie
tj. zakupu Biletu, karnetu lub złożenia wniosku o wydanie (wymianę) Karty Kibica należy zarejestrować się w serwisie - założyć swój profil Użytkownika.
2. W celu przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownik:
a) Wchodzi na stronę www.bilety.hala.koszalin.pl, a następnie w zakładkę "Załóż Konto".
b) Wprowadza dane zgodnie z formularzem danych osobowych
c) Akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
d) Następnie zatwierdza wprowadzone dane osobowe – poprzez wybór opcji "zapisz"
e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny potrzebny do zakończenia procesu rejestracji.
3. W przypadku meczów piłki nożnej konieczna jest weryfikacja profilu, każdy użytkownik musi zgłosić się do Punktu Obsługi Kibica (Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie) celem przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych (każdy użytkownik winien posiadać dokument potwierdzający tożsamość).
4. Wszyscy dotychczasowi posiadacze Kart Kibica mają już założone profile w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców, które należy jednorazowo zweryfikować tożsamość w POK.

 

Rozdział V
Zasady Sprzedaży Karnetów

 

1. Karnety można nabyć w punktach sprzedaży lub na stronie www.bilety.koszalin.pl
2. Warunkiem nabycia karnetu:
jest posiadanie Karty Kibica w Elektronicznym Systemie Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców.
3. Proces rejestracji w systemie oraz weryfikacji profilu został opisany w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
4. Ceny karnetów są cenami ostatecznymi i nie podlegają negocjacjom.
5. Sprzedaż karnetów będzie podzielona na dwa okresy:
a) w przedsprzedaży – zakupu mogą dokonać osoby posiadające karnet w poprzednim sezonie. W tym celu należy zgłosić się w okresie wskazanym przez Organizatora do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości lub zakupić karnet przez system.
b) w przypadku zakupu nowego karnetu – należy zarejestrować się w bazie Systemu, przejść proces weryfikacji profilu (dot. tylko meczów piłki nożnej) i zgłosić się w okresie wskazanym przez Organizatora do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości w celu zakupu karnetu lub zakupić karnet przez system.

 


Rozdział VI
Procedura Sprzedaży Karnetów

 

1. Po spełnieniu wymogów określonych w rozdziale V, zakupu Karnetu będzie można dokonać w punktach sprzedaży Biletów lub za pośrednictwem systemu.
2. Zakup lub prolongata Karnetu za pośrednictwem serwisu.
a) Osoba nieposiadająca profilu w Systemie:
I. Powinna dokonać rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza danych osobowych;
II. Po dokonaniu rejestracji na podany podczas rejestracji adres e-mail Nabywca otrzymuje wiadomość zawierającą link aktywacyjny potrzebny do zakończenia procesu rejestracji;
III. Po kliknięciu w link następuje przejście na stronę serwisu.
IV. Po wybraniu i zaakceptowaniu przez nabywcę wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj karnetu, miejsce i łączna suma należności) następuje przekierowanie do systemu płatności;
V. W systemie płatności należy dokonać wyboru banku oraz rodzaju płatności (przelew / karta).
VI. Transakcja zakupu karnetu zostanie zapisana w Systemie.
VII. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 5 godzin. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie system zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu lub karnetu zwolnione.
VIII. Nowy Użytkownik, który wybrał opcję odbioru osobistego – na zakończenie procesu zakupu Karnetu jest zobowiązany do wydrukowania z zakładki TWOJE ZAKUPY potwierdzenia nabycia karnetu, które będzie stanowiło podstawę do wydania Karnetu w punkcie kasowym.
IX. Nowy Użytkownik, który wybrał opcję odbioru „wysyłka pocztą” – karnet wraz z potwierdzeniem wydania Karnetu zostanie wysłany listem poleconym dopiero po osobistym stawiennictwie w punkcie kasowym w celu potwierdzenia tożsamości (dot. tylko meczów piłki nożnej).
X. Kupujący otrzyma informację na adres e-mail podany podczas rejestracji o fakcie możliwości odbioru karnetu.

b) Osoby, które posiadają profil:
I. Logują się do systemu - by zalogować się do systemu należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło (podane podczas procesu rejestracji).
II. Po wybraniu i zaakceptowaniu przez nabywcę wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj karnetu, miejsce i łączna suma należności) następuje przekierowanie do systemu płatności;
III. W systemie płatności należy dokonać wyboru banku oraz rodzaju płatności (przelew / karta).
IV. Transakcja zakupu karnetu zostanie zapisana w Systemie.
V. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 5 godzin. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie system zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu lub karnetu zwolnione.
VI. Użytkownik, który wybrał opcję odbioru osobistego – na zakończenie procesu zakupu Karnetu jest zobowiązany do wydrukowania z zakładki TWOJE ZAKUPY potwierdzenia nabycia karnetu, które będzie stanowiło podstawę do wydania Karnetu w punkcie kasowym.
VII. Użytkownik, który wybrał opcję odbioru „wysyłka pocztą” – karnet wraz z potwierdzeniem wydania Karnetu zostanie wysłany listem poleconym dopiero po osobistym stawiennictwie w punkcie kasowym w celu potwierdzenia tożsamości (dot. tylko meczów piłki nożnej).
VIII. Kupujący otrzyma informację na adres e-mail podany podczas rejestracji o fakcie możliwości odbioru karnetu.

c) O każdorazowej zmianie statusu transakcji nabywca będzie informowany komunikatem mailowym wysłanym na adres podany w procesie rejestracji. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce TWOJE ZAKUPY;
d) W celu udokumentowania faktu dokonania transakcji nabywca winien wydrukować potwierdzenie zakupu karnetu. Potwierdzenie zakupu można wydrukować w zakładce TWOJE ZAKUPY po zaksięgowaniu płatności na koncie klubu;
e) W przypadku gdy Klient posiada Kartę Kibica uprawnienia do abonamentu przypisywane są do Karty Kibica. Dokumentem uprawniającym do wejścia na wydarzenie jest Karta Kibica lub Karnet wystawiony przez właściciela.
f) Po potwierdzeniu wpłaty środków przez System płatności PayU w systemie pojawia się potwierdzenie płatności. Klient drukuje potwierdzenie nabycia karnetu, które w przypadku Karty Kibica stanowi integralną cześć Karty Kibica (zawierającą informacje, które miejsce należy do posiadacza Karty Kibica oraz jego dane).
3. Zakup lub prolongata Karnetu w punkcie sprzedaży:
a) Karnety można nabyć w punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Organizatora;
b) Aby nabyć karnet, należy udać się do punktu sprzedaży, okazać dowód tożsamości, uzupełnić dane, wybrać miejsce do siedzenia (nie dotyczy osób prolongujących karnet bądź posiadających profil), zapłacić oraz wybrać opcję dostawy: odbiór osobisty bądź wysyłkę pocztą.
c) Dokonując zakupu karnetów dla kilku osób, należy znać ich dane, wybrać miejsca oraz dokonać zapłaty i wybrać opcję dostawy: odbiór osobisty bądź wysyłkę pocztą. Osoby te będą zobowiązane do stawienia się w innym terminie w celu wykonania potwierdzenia dostarczonych danych (nie dotyczy osób prolongujących karnet lub posiadających profil);
d) Karnety można nabyć punktach sprzedaży od dnia:
I. Osoby prolongujące karnet na dotychczasowe miejsce (określa Organizator);
II. Osoby kupujące nowy karnet (określa Organizator).
4. Osobami uprawnionymi do wejścia na wydarzenia będą JEDYNIE osoby, które posiadają zweryfikowany profil w Systemie.

 

 

Rozdział VII
Procedura sprzedaży Biletów


1. Warunkiem nabycia Biletu jest posiadanie zweryfikowanego profilu w systemie. Proces rejestracji oraz weryfikacji profilu został opisany w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
2. Po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 1, zakupu Biletu będzie można dokonać w punkcie sprzedaży Biletów (jest zamieszczony na stronie internetowej Organizatora) lub za pośrednictwem systemu internetowego.
3. W celu zakupu Biletu za pośrednictwem systemu internetowego należy:
a) Zalogować się do systemu na stronie www.bilety.koszalin.pl, wpisując swój adres e-mail oraz hasło (podane podczas procesu rejestracji). Potwierdzone dane należy potwierdzić przyciskiem „Zaloguj”.
b) Następnie wybrać wydarzenie, sektor i miejsce na trybunach, po czym zatwierdzić transakcję poprzez zaznaczenie opcji KUP BILET;
c)Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj Biletu, miejsce i łączna należność) następuje przekierowanie do systemu płatności.
d) Kwota należności wnikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.
e) W systemie płatności dokonywany jest wybór swojego banku oraz rodzaju płatności – przelew lub karta.
UWAGA! Opłaty za zakupione przez system miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca, opłacenia wykupionego Biletu w punkcie sprzedaży.
f) Po dokonaniu płatności należy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na koncie systemu. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce TWOJE ZAKUPY.
g) W przypadku, kiedy Klient posiada Kartę Kibica, dokumentem uprawniającym do wejścia na wydarzenie jest Karta Kibica. Osoba, która dokonała zakupu Biletu jednorazowego musi podczas wchodzenia na wydarzenie posiadać do kontroli potwierdzenie zakupu Biletu wydrukowane z zakładki TWOJE ZAKUPY.
h) Osoba, która dokonała zakupu Biletu jednorazowego, a nie posiada Karty Kibica, po zaksięgowaniu wpłaty drukuje Bilet z indywidualnym kodem kreskowym z zakładki TWOJE ZAKUPY, który będzie upoważniał do wejścia na wydarzenie.
i) Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu na wydarzenie zostanie wpuszczony tylko pierwszy Bilet o danym numerze.

 

Rozdział VIII
Procedura zwrotu Biletu i reklamacji

 

1. Procedura zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem systemu:

a) Po dokonaniu płatności nie ma możliwości zwrotu i zamiany kategorii biletu.
b) Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi,
c) Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie, gdy zostanie odwołane wydarzenie,
d) W przypadku odwołania wydarzenia Bilet zachowuje ważność na nowy termin odbycia się wydarzenia lub jeżeli nabywca Biletu wyrazi taką wolę otrzyma zwrot równowartości zakupionego Biletu wraz z opłatą manipulacyjną. Organizator może ustalić własne warunki dotyczące zwrotów,
e) W przypadku zmian dotyczących daty, godziny i miejsca danego wydarzenia każdy Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.
2. Procedura reklamacji zamówienia złożonego za pośrednictwem systemu:
a) W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu systemu każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji,
b) Każda taka reklamacja powinna być dokładnie opisana wraz z udokumentowaniem złożenia zamówienia i uiszczenia opłaty za nie,
c) Każda reklamacja powinna być zgłaszana niezwłocznie po zauważeniu każdej nieprawidłowości,
d) Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu drogą elektroniczną bądź na piśmie, chyba że jej rozpatrzenie wymaga dodatkowych czynności w celu sprawdzenia,
e) Termin składania reklamacji mija w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego miała ona dotyczyć,
f) Właściciel systemu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem stron pośredniczących.

 

Rozdział IX
Prawa i Obowiązki Stron

 

Nabywca zobowiązany jest:
1. Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.
3. Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
4. System ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej.
5. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
6. Nowy użytkownik jest zobowiązany do jednorazowej wizyty przy stanowisku kasjerskim z dokumentem tożsamości w celu zweryfikowania danych osobowych zawartych w profilu (dot. tylko meczów piłki nożnej). Wymóg taki nakłada na bilety.hala.koszalin.pl Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Rozdział X
Polityka ochrony danych osobowych

 

1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
2. System może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
a) Nazwisko i imiona Użytkownika,
b) Numer ewidencyjny PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) Serię i numer dokumentu tożsamości,
d) Datę urodzenia.
e) Adres zameldowania na pobyt stały,
f) Adres do korespondencji,
g) Adresy elektroniczne Użytkownika.

3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504), Organizator widowiska zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie. Stosownie do treści art. 13 ust. 4 pkt 2 tejże ustawy zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące obejmuje w przypadku rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej: imię i nazwisko, wizerunek twarzy oraz numer PESEL, a w razie, gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane te są przechowywane przez system przez okres 2 lat od dnia odbycia się meczu piłki nożnej (art. 13 ust. 5 ww. ustawy).
4. Wskazanie adresu korespondencyjnego następuje na potrzeby postępowania, które może być prowadzone przez organizatora w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504).
5. Administratorem danych jest Zarząd Obiektów Sportowych z siedzibą w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Jedności 4, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000059283 NIP: 669-050-48-61, REGON: 330241018 lub inny podmiot wskazany przez Zarząd Obiektów Sportowych. Kapitał zakładowy w całości opłacony 47 800 000,00 złotych.
6. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), a także usunięcia po upływie terminu określonego w art. 13 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
7. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, System może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
8. System wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust.2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
9. System może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych
w art. 19 ust. 2 pkt. 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
10. System może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych,
o których mowa powyżej,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
11. System udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
12. System nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
13. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną systemu, na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
14. System, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
15. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
16. W przypadku uzyskania przez system wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), system może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
17. System może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

 

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

 

1. Zarząd Obiektów Sportowych z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jedności 4, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Uczestnik imprezy masowej, wchodzący lub przebywający na nim, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na wydarzeniu przez cały czas trwania imprezy masowej oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Spółki.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
5. Właścicielem niniejszego Regulaminu jest Spółka. Wykorzystanie jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione.